Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve İşlenme Politikası

Dolfin olarak sizlerin kişisel verilerinizi güvende tutuyoruz. Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve İşlenme Politikası sayfasında KVKK Aydınlatma metnimizden detaylı olarak inceleybilirsiniz.

40+ Yıllık Tecrübe ile sizler için üretiyoruz!

Kalite ve Güven ile 20+ den fazla Ülkeye İhracat Yapıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

ÇNK Elektronik Balans San. Ltd. Şti. (“Dolfin”) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermekteyiz. Bu sebeple işbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlar ile işlendiğini, hukuki nedenleri ve haklarınız ile ilgili Veri Sorumlusu olarak sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

I. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ÇNK Elektronik Balans San. Ltd. Şti. tarafından (“Dolfin”) işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde toplanacak, saklanacak ve işlenecektir.

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz Dolfin tarafından hizmet sunulabilmesi ve hizmet alınabilmesi için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, iş ortaklarına proaktif bir şekilde ulaşılabilmesi, tekliflerin alınabilmesi, gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, iş ortakları ve tedarikçi yönetimi, insan kaynağı yönetiminin gerçekleştirilmesi, ticari kararların alınabilmesi, uygulanması adına gerekli her türlü aksiyonun alınması, iş ilişkisi kurulan gerçek kişilerin ve Dolfin’In bu ilişkiler sebebiyle hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un çizdiği çerçevede işlenebilmektedir.

III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında bulunan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin (II) ve (III). maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Dolfin tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamdan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (II) ve (III). Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

V. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. İlaveten, Dolfin, veri sahibi ile arasında doğabilecek olası herhangi bir uyuşmazlığa istinaden uyuşmazlık ile ilgili olarak gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca Dolfin’a başvurarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Kanun’un 11. maddesi uyarınca belirtilen hakların kullanılmasına karşın, Dolfin bu talepleri ilgili mevzuat kapsamında değerlendirme ve olumlu/olumsuz dönüş yapma hakkına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Dolfin’ın Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:41/A 16140 Nilüfer/Bursa, Türkiye adresine yazılı olarak veya info@Dolfin.com adresine iletilmesi halinde 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

VII. Aydınlatma Metninde Yapılacak Değişiklikler Güncellemeler

Dolfin, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir, güncelleyebilir. Dolfin tarafından yapılan değişiklik ve güncellemeler değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında
detaylı bilgi almak ister misiniz?
E-Bültenimize Abone Olun!

E-posta adresinizi aşağıya girin, sizi en son ürünlerimizden haberdar edelim.

Dolfin Endüstriyel Parça Yıkama Makinaları


Bir yıkama parçaları gibi kirletici maddeleri veya tortu, çıkarmak için kullanılan bir ekipman parçası kir , kiri, karbon , bir yağ , yağ , metal yongaları , kesme sıvıları , kalıp ayırıcı maddeler , mürekkep , boya , ve korozyoniş parçalarından. Yeni imalat ve yeniden imalat süreçlerinde yıkama için Parça Yıkama Makinası parça rondelaları kullanılır; montaj, inceleme, yüzey işleme paketleme ve dağıtım için hazırlık aşamasında küçük veya büyük parçaların toplu yüklerini temizlemek, yağdan arındırmak ve kurutmak için tasarlanmıştır. LYM Parça Yıkama Makinası, birçok oto tamir atölyesinde ortak olan manuel "tambur üzerinde lavabo" kadar basit olabilir veya çok karmaşık, düz geçişli parça taşıma sistemlerine sahip çok aşamalı üniteler olabilir. Parça rondelaları, bağlantı elemanlarının, somunların, cıvataların ve vidaların temizlenmesinden dizel motor bloklarına ve ilgili parçalara, ray yataklarına, rüzgar türbini dişli kutularına ve otomotiv  sektörü PYM Parça Yıkama Makinası montajlarına kadar bakım, onarım ve yeniden üretim işlemlerinde KBN Parça Yıkama Makinası gibi de gereklidir.


Dolfin Parça Yıkama Makinaları


Basınçlı yıkayıcılar tipik olarak elle çalıştırılan bir çubuğun ucuna monte edilmiş tek bir püskürtme jetine sahipken,

...
VDL Parça Yıkama Makinası tipik olarak kapalı bir kabin içindeki parçaları otomatik olarak temizledikleri için basınçlı yıkayıcıdan belirgin bir şekilde farklıdır . Modern endüstriyel teknoloji sektörü RTS Parça Yıkama Makinası bitirme işleminin birçok parçasını tek bir parçada birleştirmeyi mümkün kılar. Üretim sürecinin entegre bir parçası olarak otomatik parça yıkayıcılar, parçaları otomatik bir döngüde yükleyebilir, yıkayabilir, durulayabilir, kurutabilir ve boşaltabilir.


Endüstriyel Parça Yıkama Makinaları Uygulama Alanları, temizleme işlemi sırasında yağları, gresi ve kiri çıkarmak için tipik olarak kimyasal çözücüler kullanıldı, ancak son çevresel endişeler ve düzenlemeler, doğal, kimyasal olmayan esaslı deterjanların inovasyonunu teşvik etti.


Parça Yıkama Makinası Nedir?


Parça Yıkama Makinaları , basit ıslatma tanklarının işlevini iyileştirmenin bir yolu olarak orijinal olarak otomotiv şanzımanlarında ve motor tamir atölyelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir . Dolfin Endüstriyel Parça Yıkma Makineleri Islatma tankları, su ve deterjan karışımıyla doldurulmuş teknelerdir ve biriken yol kirini, sıvıları, katranları ve yağları sökme ve onarımdan önce elle durulanacak kadar "yumuşatmak" için saatler alır.


60'ların sonlarından bu yana, iyileştirilmiş güvenlik seviyeleri ve daha az çevresel etki ile birçok Parça Temizleme Makina yöntemi geliştirilmiştir. Stoddard solventi , benzin , dizel yakıt ve gazyağı , parçaları temizlemek ve yağdan arındırmak için yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonra, klorlanmış solventler içinde buhar yağ arındırmabir endüstri standardı haline geldi. 1980'lerde çevre ve güvenlik sorunları, parça temizliği için klorlu çözücülerin yasaklanmasına yol açtı. Su bazlı temizleme sistemleri, sistemlerde ve süreçlerde birçok iyileştirmeye yol açan yeni bir önem kazandı. 1971'de Gary Minkin, otomobil parçalarının yağını gidermek için sulu bazlı bir parça yıkayıcı geliştirdi. Minkin buluşu, sulu parça yıkayıcının temizleme gücünü önemli ölçüde iyileştirmek için hidrolik darbe basıncı kuvvetini kullandı.


Parça Temizleme Makinası Yöntemleri


Yüksek mekanik enerjinin yanı sıra, daha yüksek temizleme sıcaklıkları, bir KNV Parça Yıkama Makinaları temizleme sonuçlarını iyileştirmenin en etkili yöntemlerinden biridir. Genel olarak, 10 ila 15 ° F (5 ila 8 ° C) artış , deterjanın kimyasal reaksiyonunu iki katına çıkarır . Gresler ve yağlar ile deterjan arasındaki artan kimyasal reaksiyon, daha hızlı temizleme döngüleri ve daha temiz parçalar sağlar. Ek olarak, tüm gresler ve yağlar daha yüksek sıcaklıklarda daha düşük bir viskozite sergiler . 170 ° F (77 ° C) ve üzerindeki temizleme solüsyonu sıcaklıkları çoğu yağı ve gresi yumuşatır veya eriterek su gibi akmasına neden olur, böylece kolayca çıkarılır ve daha hızlı temizlik, daha iyi sonuçlar ve daha temiz parçalar sağlar. Pek çok Parça Temizleme Makinası bu çalışma sıcaklığını koruyamaz fazlasıyla ısıtma sistemlerinin olmaması nedeniyle. Ek olarak, pompa sisteminin dikkatli tasarımı gereklidir, böylece parça yıkayıcıda kaynamaya yaklaşan sıcaklıklarda temizleme solüsyonunu içeri çekebilir ve iletebilir. Tüm santrifüj pompalar , solüsyonu pompalayabilmek için net bir pozitif emme yüksekliğine (NPSHr) ihtiyaç duyar . Çözeltinin sıcaklığı NPSHr'ye yaklaştıkça, temizleme çözeltisi pompa girişinde buharlaşmak üzere yanıp söndüğünden pompa pompalamayı durdurur. NPSHr'yi en aza indirmek ve yüksek sıcaklıkta temizlik solüsyonunun pompalanmasına izin vermek için pompanın dikkatli tasarımı gereklidir.


Tipik bir parça yıkayıcı, su bazlı olabilir veya bir çözücü kullanabilir.


Sulu Bazlı Endüstriyel Parça Yıkama MakinalarıSu bazlı bir parça yıkayıcı, büyük bir bulaşık makinesine çok benzer. Temizleme etkisini sağlamak için ısı ve mekanik enerji ile birlikte su ve deterjan kullanır . Sulu parça yıkayıcıların iki ana işlem stili vardır, jet püskürtme işlemi ve güçlü yıkama işlemi . Bir dolap İstanbul Parça Yıkama Makinası parçalar bir döner tabla üzerine yerleştirilir ve kapı kapatılır. Ankara Parça Yıkama Makinası döngüsü sırasında, döner tabla dönerken ısıtılmış çözelti parçalara taşınır veya püskürtülür. Çoğu sistemin yıkama, durulama ve kurutma döngüsü vardır. Döngü tamamlandığında kapı açılır ve parçalar çıkarılır.


Sulu bir Parça Yıkama Makinası temizleme sonuçlarını etkileyen dört ana faktör vardır. Bu faktörler mekanik enerji, sıcaklık, deterjan ve zamandır. Bir temizleme döngüsünde bu faktörlerden herhangi birinin ayarlanması, temizleme sonuçlarını değiştirir. Büyük miktarda mekanik enerjiye ve yüksek sıcaklığa sahip bir parça yıkayıcı, daha kısa temizlik döngüleri sağlar ve daha az temizlik deterjanı kullanır. Mekanik enerji pompa tahrik sistemi tarafından sağlanır. Çoğu sulu parça yıkayıcı, santrifüjlü bir pompayı çalıştırmak için bir elektrik motoru kullanır. Parça Yıkama yüküne iletilen mekanik enerji, pompanın beygir gücünü değil, temizleme için mekanik enerjiyi tanımlayan şeydir.[1] Ek olarak, parça yıkayıcının iş hacmi de dikkate alınmalıdır. Bir makineden diğerine benzer sonuçlar elde etmekiçin, belirli bir iş hacmi için güç yoğunluğunun aynı olması gerekir. Bu faktör, daha büyük çaplı makinelerde iş hacmi katlanarak arttığından, önemli ölçüde daha yüksek beygir gücü pompalama sistemlerinin kullanılmasını gerektirir.

https://www.dolfin.info.tr/

Sulu bazlı Parça Yıkama Makinası parçaları temizlemek için suyla karıştırılmış alkali deterjanlar kullanır . Dolfin Parça Yıkama Makinaları Bu çözüm solvent bazlı sistemlerden daha güvenlidir çünkü temizleme solüsyonunun alev alma riski ortadan kalkar. Sulu bir deterjan parça yıkayıcı, toz veya sıvı formunda olabilir. Her formun avantajları vardır ve belirli parça temizleme uygulaması en iyi şekli belirleyecektir. Genel olarak, toz deterjanlar daha agresiftir ve tipik olarak bakım ve yeniden inşa işlemlerinde kullanılırken, sıvılar daha çok bir zamanlar genellikle buharlı yağ gidericilerin alanı olan daha hafif temizleme uygulamalarında bulunur.


Parça Yıkama Makinası Güç Yoğunluğu


Bir Parça Yıkama Makinası, güç yoğunluğu ile karakterize edilebilir. Güç yoğunluğu, yıkama fonksiyonunu sağlayan tüm pompa sistemlerinin toplam beygir gücünün, o yıkama fonksiyonu için toplam iş hacmine bölünmesiyle hesaplanır. Tipik birimler, fit küp başına beygir gücüdür. Bu hesaplamanın sonuçları, çeşitli parça yıkama sistemlerinin karşılaştırılmasında bir başlangıç noktası sunar. Parça Yıkama Makinası iletişim Güç yoğunluğu numarası, aynı temizleme standardına ve farklı bir iş hacminde iş hacmine ulaşmak istendiğinde de yararlıdır. Güç yoğunluğu hesaplamasının pompa sistemi verimliliğini hesaba katmadığını ve pompaya verilen tüm enerjinin yıkama yüküne verildiğini varsaydığını unutmayın.


İLETİŞİM FORMU!

Formumuzu doldurarak sizinle en kısa süre içerisinde iletişime geçerek numunelerimizi ileteceğiz...